TUYỆT HỌC

Hệ thống chiêu thức Võ Đang Kiếm Pháp

Võ Đang Kiếm Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật: Nhân Kiếm Hợp Nhất, Xuất Ứ Bất Nhiễm, Kiếm Phi Kinh Thiên, Kiếm Thùy Tinh Hà.

Chiêu Thức

  • Nhân Kiếm Hợp Nhất: Kiếm pháp mạnh nhất Võ Đang, liên tục tấn công 3 lần kẻ địch bên cạnh, kèm tỷ lệ Thọ Thương và Choáng.

kynangmonphai_vodang

  • Xuất Ứ Bất Nhiễm: Tuyệt học Võ Đang, xóa trạng thái xấu của tất cả đồng đội xung quanh và tăng kháng hiệu quả xấu.

kynangmonphai_vodang

  • Kiếm Phi Kinh Thiên: Kiếm pháp cao cấp của Võ Đang, ngưng tụ kiếm khí thành mưa kiếm gây sát thương và có tỷ lệ làm choáng kẻ địch.

kynangmonphai_vodang

  • Kiếm Thùy Tinh Hà: Thi triển 5 kiếm khí tấn công địch trong phạm vi hình quạt phía trước.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Thê Vân Tung: Khinh công Võ Đang, tăng sức phòng ngự Võ Đang.

kynangmonphai_vodang

  • Thái Cực Thần Công: Tâm pháp cao nhất Võ Đang, tăng sức chiến đấu toàn diện.

kynangmonphai_vodang

  • Thất Tinh Trận: Trận pháp Võ Đang, tăng tốc độ hồi nội lực của đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Tọa Vọng Vô Ngã: Tâm pháp độc môn của Võ Đang, dùng nội lực ngăn sát thương, đồng thời tăng nội lực.

kynangmonphai_vodang