TUYỆT HỌC

Hệ thống chiêu thức Nga Mi Kiếm Pháp

Nga Mi Kiếm Pháp bao gồm các chiêu thức nổi bật Tam Nga Tế Tuyết, Kiếm Hoa Vãn Tinh, Bất Duyệt Bất Tuyệt, Từ Hàng Phổ Độ.

Chiêu Thức

  • Tam Nga Tế Tuyết: Kiếm Pháp mạnh nhất Nga Mi, 3 kiếm khí phóng về trước tiêu diệt địch đồng thời có tỷ lệ thọ thương và làm chậm. Ngoài ra gây nổ băng làm chậm kẻ địch xung quanh.

kynangmonphai_vodang

  • Kiếm Hoa Vãn Tinh: Thi triển liên tục 2 lần, mỗi lần 5 băng kiếm tiêu diệt địch, xung quanh xuất hiện băng tinh làm chậm kẻ địch ở gần.

kynangmonphai_vodang

  • Bất Diệt Bất Tuyệt: Bí kỹ cao cấp Nga Mi, phóng kiếm gây sát thương cho địch phía trước liên tục.

kynangmonphai_vodang

  • Từ Hàng Phổ Độ: Kỳ thuật Nga Mi, hồi liên tục sinh lực cho bản thân và tất cả đồng đội xung quanh.

kynangmonphai_vodang

Tâm Pháp

  • Mộng Điệp: Nga Mi độc môn tâm pháp, tăng tốc độ hồi phục sinh lực và nội lực của bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Phật Pháp Vô Biên: nội công cao cấp Nga Mi, tăng sức mạnh của bản thân.

kynangmonphai_vodang

  • Bế Nguyệt Phất Trần: Trận pháp Nga Mi, tăng nhiều loại năng lực chiến đấu của bản thân và đồng đội trong trận pháp.

kynangmonphai_vodang

  • Ngọc Tuyền Tâm Kinh: Võ học Nga Mi, khiến đệ tử Nga Mi khi bị tấn công có tỉ lệ kích hoạt hiệu quả Ngọc Tuyền Tâm Kinh, khiến bản thân và đồng đội ở gần tăng hồi phục sinh lực, duy trì một khoảng thời gian ngắn, hiệu quả này trong khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang

  • Ba La Tâm Kinh: Tâm pháp tuyệt đỉnh Nga Mi, giúp đệ tử Nga Mi tấn công chính xác kẻ địch có tỉ lệ hồi phục sinh lực bản thân (hiệu quả liên quan tấn công), hiệu quả này trong một khoảng thời gian chỉ kích hoạt 1 lần.

kynangmonphai_vodang